Általános Szerződési Feltételek

Hatály

 1. Jelen Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) az Alverad Technology Focus Kft. kiberbiztonsági vizsgálólaboratóriumi (továbbiakban Labor) tevékenysége kapcsán felmerülő egyedi sajátosságok kezelésére terjed ki.

Vizsgálati tevékenység igénylése

 1. A vizsgálati tevékenységek igényelhetők ajánlatkéréssel vagy ajánlatkérés nélküli megrendeléssel, szóban vagy írásban.
 2. Szerződés a megrendelés átvizsgálása és elfogadása után köthető. Labor csak olyan szerződést köt, amely nem csökkenti a bizalmat felkészültségében, pártatlanságában, ítéletének és működésének feddhetetlenségében.
 3. Szerződéskötésre a Labor részéről az Ügyvezető jogosult.

Vizsgálati tevékenység elvégzése

 1. A vizsgálati tevékenységet csak a szerződés átvizsgálása és kölcsönös elfogadása és aláírása után lehet megkezdeni.
 2. A munkavégzés a Megbízóval előre egyeztetett időpontban és ütemezés szerint kerül megkezdésre és elvégzésre.
 3. A Labor fenntartja a kommunikációt a Megbízóval a teljes munkavégzés ideje alatt és tájékoztatja minden késedelemről, vagy nagyobb eltérésről, melyek a vizsgálat végrehajtásában jelentkeznek.
 4. Amennyiben a szerződéstől a munkavégzés során szükséges eltérni, úgy az Ügyvezető kezdeményezi a Megbízónál a szerződés felülvizsgálatát és szükség esetén annak módosítását.
 5. A szerződés teljesítéséért a Labor üzletág vezetője, a Laborvezető felel.

Vizsgálati eredmények közlése

 1. A vizsgálatok eredményéről vizsgálati jegyzőkönyv készül.
 2. A vizsgálati jegyzőkönyveket a Laborvezető hagyja jóvá, és juttatja el a Megbízónak.
 3. A vizsgálati jegyzőkönyvek elektronikusan kerülnek átadásra, kivéve, ha a Megbízó ragaszkodik a papír alapú, kézzel aláírt jegyzőkönyvhöz, amelyet ekkor személyesen adunk át számára.
 4. A szerződések teljesítéséről és/vagy részteljesítésekről teljesítés igazolás készítése szükséges mely a Megbízó, vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával történik. A teljesítés igazolás kiállítása a vállalt vizsgálat elvégzését követően esedékes, függetlenül az elvégzett vizsgálat kimenetelétől és az abból levont következtetésektől.

Referencia

 1. Labor a Megbízó nevét és adott esetben a vizsgálat típusát Referenciái között szerepeltetheti. Megbízó beleegyezik, hogy a teljesített feladatokat Vállalkozó referenciái közé felvegye.

Bizalmas ügykezelés

 1. A Labor a vizsgálati tevékenység teljesítése során olyan üzleti titoknak minősülő bizalmas jellegű információk birtokába juthat, amely Megbízóra, külső szervezeteire vonatkozó információt tartalmaznak, vagy más módon ezekre utalnak és amelyek a nyilvánosság előtt még nem ismertek (továbbiakban az „Információk”). Labor felelősséget vállal a megszerzett vagy létrehozott összes Információ bizalmas kezeléséért, és kizárólag a Felek között fennálló szerződés keretein belül használja fel azokat az alábbi feltételek mellett:
 2. Bizalmas információnak minősül különösen a Megbízó ajánlatkérése, a Labor ajánlata, a létrejött szerződés, valamint minden egyéb, a felek által bizalmasnak jelölt információ.
 3. Bizalmas információ kizárólag a Szerződésben meghatározott feladat végrehajtása során, annak céljából használható fel. A Felek kötelezik magukat, hogy a létrejött szerződés érvényessége alatt és az után, a másik Fél előzetesen adott engedélye nélkül nem fednek fel Bizalmas információkat harmadik fél számára, hacsak ezt törvényi rendelkezés nem írja elő.
 4. A vizsgálatok eredményéről információt Labor csak a Megbízónak ad ki. Harmadik személynek kizárólag a Megbízó írásos engedélye alapján szolgáltat ki adatokat.
 5. Amennyiben törvényi kötelezettség, vagy szerződéses megállapodás következtében Labor bizalmas információkat ad ki a Megbízóról, arról a Megbízót haladéktalanul írásban értesíti, kivéve ha ezt törvény tiltja.
 6. Labor az információkat csak azon munkavállalói és képviselői számára teszi hozzáférhetővé, akiknek az Információkat a szerződés teljesítése céljából ismernie kell, és akiket a Labor köteles előre felvilágosítani az információk bizalmas voltáról, továbbá köteles utasítani az Információk bizalmasként történő kezeléséről.
 7. A Megbízón kívüli forrásból (pl. panaszos, szabályzó hatóság) a Labor tudomására jutott Megbízói információkat Labor bizalmasan kezeli. Megbízóval kapcsolatos panasz forrását – a forrás beleegyezése nélkül- Labor nem adja ki Megbízónak.
 8. A Felek a fenti kötelezettség be nem tartása esetére felelősséget vállalnak a másik Fél ennek következtében bekövetkezett kárért.
 9. Jelen kötelezettség a Szerződés hatálya alatt, illetőleg a megszűnését követő 5 évig tart.

A nem megfelelő vizsgálatok kezelése

 1. A Labor a vizsgálatait szabványos eljárások alkalmazásával, tapasztalt szakemberek közreműködésével végzi, ennek ellenére előfordulhat, hogy a vizsgálati munkájának valamely szempontja vagy a munka eredménye nem felel meg saját elvárásainak vagy a Megbízóval megállapodott követelményeknek.
 2. A Labor üzletpolitikája, hogy a tevékenysége során a nem megfelelően elvégzett vizsgálati munkát kezeli a helyesbítés és a későbbi megelőzés érdekében.
 3. Az eredmények nyomon követése minden egyes vizsgálat alkalmával a vizsgálatot végző személy felelőssége.
 4. A nem megfelelő vizsgálat kivizsgálása a Laborvezető hatásköre és feladata. A kivizsgálás teljes folyamatát dokumentálja, és az ügy előrehaladásáról, eredményéről tájékoztatja a Megrendelőt.
 5. A Laborvezető felelős a nem megfelelő vizsgálat mértékének függvényében az esetleges munka felfüggesztéséért, leállításáért, újraindításáért.
 6. Amennyiben lehetséges, a leállított vizsgálatot Labor fokozottan ellenőrzött körülmények között ismételten elvégzi. Az új vizsgálat helyességéért és a hibás jegyzőkönyvek visszavonásáért a Laborvezető felelős.

Panaszkezelés

 1. A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő Megbízói kérdéseket/kéréseket a vizsgálatra kijelölt Vizsgálómérnök jogosult kezelni. Amennyiben a Megbízó nem elégedett a Vizsgálómérnök közreműködésével, úgy kérdését/kérését a Laborvezető felé eszkalálhatja.
 2. Ha a Megbízó panasszal kíván élni, azt a Labor teljes személyzete közül bárkinek megteheti.
 3. A Labor vizsgálattal kapcsolatos panaszt a jegyzőkönyv kiadását követő 30 napon belül fogad el.
 4. A beérkezett panasz okának meghatározása után a Laborvezető haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megbízóval az ok tisztázása, az igények meghatározása céljából.
 5. A panaszt kiváltó ok megszüntetése érdekében a Laborvezető helyesbítő tevékenységet kezdeményez, melyet írásban rögzít.
 6. A helyesbítő intézkedés végrehajtásáról írásos feljegyzés készül, mely a panaszkezelési eljárása során keletkező dokumentáció elválaszthatatlan része.
 7. A bevezetett helyesbítő intézkedésekről a Laborvezető egyeztet a Megbízóval, melyet írásban rögzít.
 8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 9. Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseik tárgyalásos rendezésére törekednek.
 10. Felek megállapodnak abban, hogy megegyezés hiányában jogvitájuk rendezése során – értékhatártól függően – a Polgári Perrendtartás alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Vis major

 1. „Vis majornak” minősül minden olyan rendkívüli esemény, amelyet a Felek saját érdekkörükben nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a Fél saját hibájára vagy felróható magatartására. Az ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: sztrájk, tűzeset, robbanás, árvíz, járvány, természeti csapás, szállítási tilalom, közmű kiesés.
 2. A munkavégzés során bekövetkezett vis major esetére a Labort az addig elvégzett munkák után megilleti az igazolt munkavégzés díja, melyet részére a Megbízó megfizet.
 3. A Feleknek azonnal értesíteniük kell egymást a Vis Major eseményéről, megadva a Vis Major pontos okát, valamint a vizsgálat teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
 4. Amennyiben a Vis Major egy hónapnál hosszabb idővel késleltetné a hatályos szerződések teljesítését, a Feleknek egyeztetniük és dokumentálniuk kell a Szerződésben szükséges módosításokat.
 5. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk két héten belül, bármelyikük megszüntetheti a Szerződést.

A szerződés hatályának megszűnése

 1. A Megbízó a jelen szerződést írásbeli indoklással, azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondás a közléssel válik hatályossá
 2. A Megbízó felmondása esetén köteles az addig ténylegesen végrehajtott feladatok megbízási díját a fizetési határidőnek megfelelően megfizetni.
 3. A Vállalkozó a jelen szerződést a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja.
 4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó részéről különösen a nemfizetés, illetve az ismételt késve fizetés.
 5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen a szerződésben megjelöltektől eltérő teljesítés.
 1. 11.05

Alverad Technology Focus Kft.

Tel: +36 1 550 7557
E-mail: info@alverad.hu
Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21.c
Kiberbiztonsági vizsgálólaboratórium:
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. II. ép. 1.emelet
Levelezési cím: 1550 Budapest, Pf. 104.

LinkedIn