Általános adatvédelmi tájékoztató az
Alverad Technology Focus Kft.
vonatkozásában

Bevezetés

Az Alverad Technology Focus Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseit, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást. 

Adatkezelő adatai 

Adatkezelő megnevezése: Alverad Technology Focus Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-279889 

Adatkezelő adószáma: 14544060243 

Adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 22. IV. épület 2. emelet 

Adatkezelő cégjegyzésre jogosult képviselője: Hinkel Attila, ügyvezető 

Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartója: dr. Répás József (e-mail: adatvedelem@alverad.hu

Jelen tájékoztatóban használt rövidítések és egyéb fogalmak 

GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Infotv. – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 

Szvtv. – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

 

Ptk. – a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Mt. – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Mvt. – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is –adatok feldolgozását végzi; 

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; 

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez; 

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Partneri kapcsolattartók személyes adataival kapcsolatos adatkezelés 

Az Alverad a vele kapcsolatban álló vállalati ügyfelek, beszállítók, üzleti partnerek, valamint más érdekeltek és/vagy befektetők alkalmazottainak vagy a nevükben eljáró magánszemélyeknek a személyes adatait kezeli az üzletvitele során. 

 

A kezelt személyes adatok: 

– Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám, cím, aláírás 

– Foglalkozás: pozíció, osztály, szervezet megnevezése 

 

Adatkezelés célja: 

– Üzleti tevékenység folytatása (pl. beszerzés, értékesítés, szolgáltatás nyújtása) 

– Számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása 

– Beszállító- és ügyfélmenedzsment 

– Projektek tervezése és követése 

 

Adatkezelés jogalapja: 

– Jogos érdek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. 

– Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján 

 

Az adatkezelés időtartama: A fenti adatok megőrzési ideje a munkakapcsolat megszűnéséig tart, kivéve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylaton szereplő adatokat, melyeknél ez a Sztv. 169. §-a alapján a szerződések lejártától számítva 8 év. 

 

Érdekmérlegelési teszt eredménye: Az Alverad elvégezte az érdekmérlegelési tesztjét az adatkezelésre vonatkozóan, melynek eredményeképpen megállapította, hogy az Alveradnak jogos érdeke fűződik az adatkezelési tevékenységhez, mert az elengedhetetlen az üzleti tevékenységének folytatásához (pl. beszerzés, a beszállító és ügyfél menedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek ellátásához és az Alverad projektjeinek tervezéséhez és követéséhez. Az Alverad a saját jogos érdekének érvényesítése mellett a vele kapcsolatban álló partnerek jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig. Az Alverad és a vele kapcsolatban álló partnerek jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben az érintett személyes adataihozfűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás. Az Alverad minden körülmények között biztosítja az érintetteknek a jelen tájékoztatóban meghatározott jogok gyakorlását. 

 

Az Alverad mint adatkezelő úgy értékeli, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, az adatkezeléssorán nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét. 

A fentiek alapján az Alverad adatkezelése megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek. 

Kapcsolatfelvétel 

Az Alveraddal a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapján elhelyezett elérhetőségeken (e-mailen, telefonon, postai úton keresztül vagy személyesen) történő kapcsolatba lépés során megosztott személyes adatok kezeléséhez a hozzájárulást az Alverad vélelmezi. 

 

A kezelt személyes adatok: 

– Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám, cím 

– Egyéb, a kapcsolatfelvétel során megosztott adat 

 

Adatkezelés célja: 

– Kapcsolattartás a megkeresővel 

– Kérdés vagy kérés megválaszolása, megoldása 

 

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

 

Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz megválaszolását követően törli az Alverad. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Alverad, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azok archiválásra és a szükséges ideig tárolásra kerülnek. 

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése 

Az Alverad részére – közvetlenül az Érintettől vagy harmadik féltől (toborzócég, álláskereső portál) keresztül – küldött önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat, az álláshirdetésre jelentkező nevével és elektronikus levelezési címével kezeli a meghirdetett álláspályázat elbírálása és a kiválasztási folyamat lebonyolítása céljából. A jelentkezés során megosztott személyes adatok kezeléséhez a hozzájárulást Az Alverad vélelmezi. 

 

A kezelt személyes adatok: 

– Személyes azonosításra alkalmas információ: név, email cím, telefonszám, cím 

– Karrier: korábbi munkahelyek és munkakörök, képességek, referenciák, bérigény 

– Tanulmányi életrajz: képesítések, tanulmányi adatok 

 

Adatkezelés célja: Aktuális vagy későbbi álláshirdetéshez kapcsolódó kiválasztás lebonyolítása 

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 

Az adatkezelés időtartama: A fenti adatok megőrzési ideje az állás hirdetésre vonatkozó pozíció betöltését követő 3 hónap. 

A honlapon megvalósuló adatkezelés 

A honlapon történő, a fentiektől különböző adatkezelés részletezését a Cookie tájékoztató (kelt: 2023. 05. 15.) részletezi. 

Munkavállalók személyes adataival kapcsolatos adatkezelés 

Az Alverad a munkavállalói vonatkozásában kezelt személyes adatokat külön adatkezelési tájékoztatóban rögzíti, melyet minden munkavállalója számára elérhetővé tesz. 

Egyéb adatkezelések 

Az Alverad a jelen tájékoztatóban nem ismertetett adatkezelések tekintetében az adatkezelés előtt, az adatok felvételekor ad tájékoztatást az adatkezelő. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy tájékoztatás nyújtása, adatok közlése, átadása, iratok átadása érdekében az Érintetteken kívül az alábbi adatkezelők fordulhatnak hozzánk: 

 

– bíróság, 

– ügyészség, 

– nyomozó hatóság, 

– szabálysértési hatóság, 

– közigazgatási hatóság, 

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

– továbbá jogszabály felhatalmazása alapján egyéb szervek. 

 

Az Alverad a fenti hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az adatokat az Alverad azon munkavállalói ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben. Így például az álláshirdetésre pályázók által megadott személyes adatokhoz csak az Alverad toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen részt vevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése. Az Alverad szervezetén belüli, személyes adatokhoz való hozzáférést a hozzáférési jogosultságok belső eljárásrendje szabályozza az egyes munkakörökhöz kapcsolva. 

 

Az Alverad az egyes adatkezelési célok elérése és üzletszerű gazdasági tevékenységének elősegítése érdekében egyes feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) az adatkezelést Az Alverad utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzik. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az Adatfeldolgozók részére. Az Alverad részére, az e tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekben a következő adatfeldolgozók vesznek részt: 

 

– Könyvviteli és bérszámfejtési szolgáltatás: Kontó Online Könyvelőiroda Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Váci út 64/C.) 

– IT rendszerek üzemeltetése (pl. honlap, CRM rendszer, levelezés): Porion-Digital Kft. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 37.) 

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere végzi. Részletes tájékoztatás: http://www.google.com/intl/hu/policies/ 

A honlapon elhelyezett térkép szolgáltatója a Google Maps. Részletes tájékoztatás: http://www.google.com/intl/hu/policies/ 

Adattovábbítások 

Az Alverad a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – az Érintett kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezettség, a hatósági eljárás eseteit, illetve, ha az Alverad a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót/külső szolgáltatót (futárszolgálat, postai szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Érintett adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult. 

 

Az Alverad jogosult és köteles minden olyan személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, melyre őt jogszabály vagy határozat kötelezi. 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Alverad az MSZ ISO/IEC 27001:2014 információbiztonsági szabvány szerint működteti a bizalmaz adatok (pl. személyes adatok) védelmére kiterjedő információbiztonsági irányítási rendszerét, a szabvány követelményeinek megfelelő folyamatokat vezetett be, azokat fenntartja és folyamatosan fejleszti. 

Az informatikai rendszer működésének biztonsága, az információ minden formája bizalmasságának, sértetlenségének és szükséges mértékű rendelkezésre állásának biztosítása a cég alapvető üzleti érdeke. Az adatokhoz való hozzáférést az Alverad jogosultsági szintek megadásával korlátozza. A különböző adatokhoz meghatározott munkakörök, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Alverad munkavállalói. 

Az adatbiztonságot szolgálják az Alverad által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat. 

Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek 

Tájékoztatáshoz való jog: Tájékoztatás kérhető az adatkezelőtől a személyes adatok körét, valamint az adatkezelés jogalapját, célját, forrását, idejét illetően. Tájékoztatás kérhető továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adathoz biztosít vagy biztosított hozzáférést az NBSZ, illetőleg történt-e adatvédelmi incidens az érintett adatait érintően. Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti. 

 

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy ezzel kapcsolatban részletes információt kapjon (adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, stb.). Az Alverad a tájékoztatást ésszerű határidőn belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti. 

 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat. Az Alverad a helyesbítést ésszerű határidőn belül – de a jogosulatlan megváltoztatás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. 

 

Törléshez való jog: Az érintett – általánosságban – jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A törlési kérelmet az Alverad abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Alveradot a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Pl.: dokumentum kezelésre vonatkozó belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.) Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az Alverad a törlésre vonatkozó kérelmet ésszerű határidőn belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. 

 

Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alverad zárolja az adatait, ha: 

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

– az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett a zárolást kéri; 

– az NBSZ-nek nincs szüksége a személyes adatok kezelésére, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

– az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozik az adatkezelés ellen. 

 

Az Alverad megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről ésszerű határidőn belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. A zárolás – amennyiben az Alverad jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az Alverad vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.) 

 

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alverad rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Alverad megvizsgálja az adathordozhatósági kérelem jogosságát, s annak eredményéről ésszerű határidőn belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt. A kérelem pozitív elbírálása esetén a tájékoztatással egyidejűleg géppel olvasható formában megküldésre kerülnek az érintetti személyes adatok is. 

 

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapuló (közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtáshoz szükséges) kezelése ellen. Ebben az esetben az Alverad érdekmérlegelési eljárás keretében köteles bizonyítani, hogy van-e olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Az érdekmérlegelési eljárás eredményéről, illetőleg az esetleges intézkedésekről az Alverad ésszerű határidőn belül – de a jogosulatlan hozzáférés, illetve a kérelem pozitív elbírálása esetén végrehajtandó jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – nyújt tájékoztatást a kérelemben megadott elérhetőségen.

 

Jogorvoslati lehetőség: Kérelmével, vagy ha a személyes adataival kapcsolatos adatkezeléssel bármilyen problémája, kérdése vagy panasza merül fel, az Alverad javasolja az Érintettnek, hogy vegye fel vele a kapcsolatot az adatvedelem@alverad.hu email címre küldött elektronikus levél útján, vagy az Adatkezelői adatok bekezdésben megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Alverad ellen bírósághoz fordulhat. 

Ha az Érintett elégedetlen azzal, ahogy az Alverad a személyes adatait kezeli, akkor jogában áll panaszt tenni a adatvédelmi hatóságánál: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2023. 05. 15.