Az Alverad Technology Focus Kft. Általános Szerződési Feltételei

Hatály

 1. Jelen Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) az Alverad Technology Focus Kft. Kiberbiztonsági vizsgálólaboratóriumának (továbbiakban Megbízott) tevékenysége kapcsán felmerülő egyedi sajátosságok kezelésére terjed ki.

Vizsgálati tevékenység igénylése

 1. A vizsgálati tevékenységek igényelhetők ajánlatkéréssel vagy ajánlatkérés nélküli megrendeléssel, szóban vagy írásban.
 2. Szerződés a megrendelés átvizsgálása és elfogadása után köthető. Megbízott csak olyan szerződést köt, amely nem csökkenti a bizalmat felkészültségében, pártatlanságában, ítéletének és működésének feddhetetlenségében.
 3. Szerződéskötésre a Megbízott részéről az Ügyvezető jogosult.

Vizsgálati tevékenység elvégzése

 1. A vizsgálati tevékenységet csak a szerződés átvizsgálása és kölcsönös elfogadása és aláírása után lehet megkezdeni.
 2. A munkavégzés a Megbízóval előre egyeztetett időpontban és ütemezés szerint kerül megkezdésre és elvégzésre.
 3. Megbízott fenntartja a kommunikációt a Megbízóval a teljes munkavégzés ideje alatt és tájékoztatja minden késedelemről, vagy nagyobb eltérésről, melyek a vizsgálat végrehajtásában jelentkeznek.
 4. Amennyiben a szerződéstől a munkavégzés során szükséges eltérni, úgy a Megbízott kezdeményezi a Megbízónál a szerződés felülvizsgálatát és szükség esetén annak módosítását.
 5. A szerződés teljesítéséért az Ügyvezető felel.

Vizsgálati eredmények közlése

 1. A vizsgálatok eredményéről vizsgálati jegyzőkönyv készül.
 2.   A vizsgálati jegyzőkönyveket az adott vizsgálatban érintett területi vezető hagyja jóvá, és a projektvezető juttatja el a Megbízónak.
 3.   A vizsgálati jegyzőkönyvek elektronikusan kerülnek átadásra, kivéve, ha a Megbízó ragaszkodik a papír alapú, kézzel aláírt jegyzőkönyvhöz, ebben az esetben személyesen vagy postai úton juttatunk el számára.
 4.   A szerződések teljesítéséről és/vagy részteljesítésekről teljesítés igazolás készítése szükséges, mely a Megbízó, vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával történik. A teljesítés igazolás kiállítása a vállalt vizsgálat elvégzését követően esedékes, függetlenül az elvégzett vizsgálat kimenetelétől és az abból levont következtetésektől.

Referencia

 1. Megbízott a Megbízó gazdasági társaság nevét és a teljesített feladatok tárgyát – a feladatok részletes ismertetése nélkül – referenciái között honlapján és további elektronikus felületein megjelenítheti, illetőleg egyedi referenciakérések esetén a referencia kérőnek továbbíthatja, kivéve, ha Felek a szerződésben eltérően nem rendelkeznek.

Bizalmas ügykezelés

 1.   A Megbízott a vizsgálati tevékenység teljesítése során olyan üzleti titoknak minősülő bizalmas jellegű információk birtokába juthat, amely Megbízóra, külső szervezeteire vonatkozó információt tartalmaznak, vagy más módon ezekre utalnak és amelyek a nyilvánosság előtt még nem ismertek (továbbiakban az „Információk”). A Megbízott felelősséget vállal a megszerzett vagy létrehozott összes Információ bizalmas kezeléséért, és kizárólag a Felek között fennálló szerződés keretein belül használja fel azokat az alábbi feltételek mellett:
  1. Bizalmas információnak minősül különösen a Megbízó ajánlatkérése, a Megbízott ajánlata, a létrejött szerződés, valamint minden egyéb, a Felek által bizalmasnak jelölt információ.
  2. Bizalmas információ kizárólag a Szerződésben meghatározott feladat végrehajtása során, annak céljából használható fel. A Felek kötelezik magukat, hogy a létrejött szerződés érvényessége alatt és az után, a másik Fél előzetesen adott engedélye nélkül nem fednek fel Bizalmas információkat harmadik fél számára, hacsak ezt törvényi rendelkezés nem írja elő.
  3. A vizsgálatok eredményéről információt Megbízott csak a Megbízónak ad ki. Harmadik személynek kizárólag a Megbízó írásos engedélye alapján szolgáltat ki adatokat.
  4. Amennyiben törvényi kötelezettség vagy szerződéses megállapodás következtében Megbízott bizalmas információkat ad ki a Megbízóról, arról a Megbízót haladéktalanul írásban értesíti, kivéve ha ezt törvény tiltja.
  5. Megbízott az információkat csak azon munkavállalói és képviselői számára teszi hozzáférhetővé, akiknek az Információkat a szerződés teljesítése céljából ismernie kell, és akiket a Megbízott köteles előre felvilágosítani az információk bizalmas voltáról, továbbá köteles utasítani az Információk bizalmasként történő kezeléséről.
  6. A Megbízón kívüli forrásból (pl. panaszos, szabályzó hatóság) a Megbízott tudomására jutott Megbízói információkat Megbízott bizalmasan kezeli. Megbízóval kapcsolatos panasz forrását – a forrás beleegyezése nélkül- Megbízott nem adja ki Megbízónak. 
 2. Felek a fenti kötelezettség be nem tartása esetére felelősséget vállalnak a másik Fél ennek következtében bekövetkezett kárért.
 3.   A bizalmas ügykezelésre szóló kötelezettség a Szerződés megszűnését követően korlátlan ideig tart.

A nem megfelelő vizsgálatok kezelése

 1.   Megbízott a vizsgálatait szabványos eljárások alkalmazásával, tapasztalt szakemberek közreműködésével végzi, ennek ellenére előfordulhat, hogy a vizsgálati munkájának valamely szempontja vagy a munka eredménye nem felel meg saját elvárásainak vagy a Megbízóval megállapodott követelményeknek.
 2.   Megbízott üzletpolitikája, hogy a tevékenysége során a nem megfelelően elvégzett vizsgálati munkát kezeli a helyesbítés és a későbbi megelőzés érdekében.
 3. Az eredmények nyomon követése minden egyes vizsgálat alkalmával a vizsgálatot végző személy felelőssége.
 4.   A nem megfelelő vizsgálat kivizsgálása az adott projektben érintett szakterületi vezető hatásköre és feladata. A kivizsgálás teljes folyamatát dokumentálja, és az ügy előrehaladásáról, eredményéről tájékoztatja a Megrendelőt.
 5. Az adott vizsgálati területen érintett szakterületi vezető felelős a nem megfelelő vizsgálat mértékének függvényében az esetleges munka felfüggesztéséért, leállításáért, újraindításáért.
 6. Amennyiben lehetséges, a leállított vizsgálatot Megbízott fokozottan ellenőrzött körülmények között ismételten elvégzi. Az új vizsgálat helyességéért és a hibás jegyzőkönyvek visszavonásáért az adott vizsgálati területen érintett szakterületi vezető felelős.

Panaszkezelés

 1. A vizsgálattal kapcsolatban felmerülő Megbízói kérdéseket/kéréseket a vizsgálatra kijelölt minősített informatikai/információbiztonsági szakértő jogosult kezelni. Amennyiben a Megbízó nem elégedett a kijelölt szakértő közreműködésével, úgy kérdését/kérését az adott Megbízott projektben érintettszakterületi vezető felé eszkalálhatja.
 2. Ha a Megbízó panasszal kíván élni, azt a Megbízott teljes személyzete közül bárkinek megteheti szóban vagy írásban a panasz@alverad.hu email címen.
 3. Megbízott vizsgálattal kapcsolatos panaszt a jegyzőkönyv kiadását követő 30 napon belül fogad el.
 4. A beérkezett panasz okának meghatározása után az adott Megbízott projektben érintett szakterületi vezető haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megbízóval az ok tisztázása, az igények meghatározása céljából.
 5. A panaszt kiváltó ok megszüntetése érdekében az adott Megbízott projektben érintett szakterületi vezető helyesbítő tevékenységet kezdeményez, melyet írásban rögzít.
 6. A helyesbítő intézkedés végrehajtásáról írásos feljegyzés készül, mely a panaszkezelési eljárása során keletkező dokumentáció elválaszthatatlan része.
 7. A bevezetett helyesbítő intézkedésekről az adott vizsgálati területen érintett szakterületi vezető egyeztet a Megbízóval, melyet írásban rögzít.
 8.   A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 9. Felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseik tárgyalásos rendezésére törekednek.
 10. Felek megállapodnak abban, hogy megegyezés hiányában jogvitájuk rendezése során – értékhatártól függően – a Polgári Perrendtartás alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Vis major

 1. „Vis majornak” minősül minden olyan rendkívüli esemény, amelyet a Felek saját érdekkörükben nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a Fél saját hibájára vagy felróható magatartására. Az ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: sztrájk, tűzeset, robbanás, árvíz, járvány, természeti csapás, szállítási tilalom, közmű kiesés, háború.
 2. A munkavégzés során bekövetkezett vis major esetére a Megbízottt az addig elvégzett munkák után megilleti az igazolt munkavégzés díja, melyet részére a Megbízó megfizet.
 3. A Feleknek azonnal értesíteniük kell egymást a Vis Major eseményéről, megadva a Vis Major pontos okát, valamint a vizsgálat teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
 4. Amennyiben a Vis Major egy hónapnál hosszabb idővel késleltetné a hatályos szerződések teljesítését, a Feleknek egyeztetniük és dokumentálniuk kell a Szerződésben szükséges módosításokat.
 5. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk két héten belül, bármelyikük megszüntetheti a Szerződést.

A szerződés hatályának megszűnése

 1. A szerződés hatálya a szerződésben meghatározott feladatok a Megbízó által elfogadott teljesítésével és a megbízási díj megfizetésével veszti hatályát.
 2. A szerződés megszűnik a Felek erre irányuló közös megszüntető nyilatkozatával is.
 3. A Felek jelen szerződést egyoldalú rendes felmondással, indokolás nélkül írásban, a közlést követő 30. napra felmondhatják. Közöltnek kell tekinteni a felmondást, ha az a másik fél székhelyére postai úton került megküldésre, a kézbesítési vélelemre a Felek a szerződésben meghatározottakat alkalmazzák.
 4. Megbízó a szerződést a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízott részéről a jelen szerződéstől eltérő teljesítés.
 5. Megbízott a szerződést a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó részéről különösen a nemfizetés, illetve az ismételt késve fizetés.
 6. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Feleket elszámolási kötelezettség terheli egymás irányába. Amennyiben a szerződés egyoldalú felmondására kerül sor, a felmondással élő fél jogosult a szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni, vagy amennyiben az lehetséges, a szerződésszegő fél felé fennálló tartozásába beszámítani.
 7. A szerződés hatályának bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízó az addig teljesített és igazolt feladatokat, szolgáltatásokat, ellenszolgáltatásokat a legrövidebb időn belül, de maximum az addig teljesített feladatok igazolásaként kiállított Teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követően … banki napon belül köteles kifizetni.

Budapest, 2023. 06.01.